پایان نامه

منابع تحقیق c (3496)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3497)

شکل 1-3- ساختار شبیه سازی شده هیدروکسی آپاتیت در طول جهت [٠٠٠١][31]22شکل 1-4- ساختار آپاتیت و فلوروآپاتیت23شکل 1-5- ساختار کریستالی α و β- کلسیم پیروفسفات26شکل 1-6- تصویرSEM کلسیم پیروفسفات تترا هیدرات29شکل 1-7- تصویرSEM کلسیم فسفاتهای ادامه مطلب…

By 92, ago