2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. 15
2-1-8- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-9- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………16
2-1-10- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-11- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-12- ضوابط طراحی و بهسازی ستون ها با FRP ………………………………………………………………………………..21
فصل سوم: روش های مدل سازی و تحلیل لرزه ای پل ها
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف در FEMA-356 …………………………………………………………………………….29
3-3- روش بدست آوردن جابجایی تقاضا در ATC-40 ……………………………………………………………………………………….33
3-3-1- روش طیف ظرفیت برای بدست آوردن نقطه عملکرد سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40…….36
3-4- رفتار اعضای سازه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5- مقاومت مصالح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-5-1- روش بدست آوردن کرانه ی پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی……….52
3-6- ضریب آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-7- کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی بر اساس عملکرد ……………………………………………………………………..56
3-8- معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی ………………………………………………………………………………………………56
3-9- معیارهای پذیرش برای سازه های بتن آرمه بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 …………………..58
3-9-1- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس FEMA-356 ………………………………………………58
3-9-2- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………58
فصل چهارم: معرفی سازه مورد مطالعه و تحلیل آن
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2- معرفی سازه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-2-1- مشخصات مصالح و پل مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………….64
4-3- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-1- بار زنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-2- اثر جریان آب …………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-3- فشار جانبی خاک …………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-3-4- اثر باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-3-5- اهداف عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-3-6- بارهای جانبی …………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-3-7- اثر P-∆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-4- روش تحلیل دینامیکی پل ها ……………………………………………………………………………………………………………………….81
4-4-1- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از تحلیل مدها) …………………………………………………………….82
4-4-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی …………………………………………………………………………………………..84
فصل پنجم: آنالیز مدل و بررسی نتایج
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-2- مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ………………………………………………………………………………….93
5-2-1- مدل سازی بتن در نرم افزار ABAQUS ………………………………………………………………………………………93
5-2-2- مدل سازی FRP در ABAQUS …………………………………………………………………………………………………97
5-2-3- مدل سازی آرماتور در ABAQUS …………………………………………………………………………………………….100
5-3- ارزیابی صحت مدل تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-4- تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………………………………………………………………………………………………………102
5-4-1- اثر CFRP بر جابجایی و برش پایه …………………………………………………………………………………………….102
5-4-2- نمودارهای تاریخچه زمانی جابجایی پایه ها …………………………………………………………………………………108
5-4-3- اثر CFRP بر انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………..138
5-5- نتایج حاصل از اثر باد بر روی پل ها ………………………………………………………………………………………………………..155
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
6-1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
6-2- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..157
6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………………………………………….158
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159
فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول صفحه
جدول2-1: ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های GFRP، CFRP و AFRP………………………………………………….14
جدول2-2: مقایسه بین ویژگی های انواع FRPها ……………………………………………………………………………………………..15
جدول 2-3: ضرایب ایمنی جزئی برای فولاد و FPR ……………………………………………………………………………………………16
جدول2-4: مقایسه ای بین روش های مختلف مقاوم سازی ستون ها …………………………………………………………………19
جدول 3-1: مقادیر تقریبی Co براساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………….30
جدول 3-2: تعیین T_s…………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
جدول 3-3: ضریب اصلاح Cm بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………..32
جدول 3-4: مقادیر ضریب C2……………………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 3-5: شتاب مبنای طرح (A) در مناطق مختلف کشور …………………………………………………………………………….33
جدول 3-6: مقادیر حداقل مجاز SRA و SRV……………………………………………………………………………………………………….43
جدول 3-7: تعیین نوع سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40 ……………………………………………………………………………45
جدول 3-8: تعیین ضریب اصلاح میرایی بر اساس آیین نامه یATC-40 ………………………………………………………….46
جدول3-9: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار……………………………………………………………53
جدول 3-10: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار………………………………………………………..54
جدول 3-11: تعیین ضریب k بر اساس FEMA-356 ………………………………………………………………………………………..55
جدول 3-12: تعیین ضریب k بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………………………………………………..55
جدول 3-13: کاربرد ضریب آگاهی k در محاسبه ی ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در تحلیل های غیر خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
جدول 3-14: پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش های غیرخطی – تیرهای بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 3-15: پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش برای روش های غیرخطی– ستون های بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول3-16: پارامترهای مدل سازی و معیار پذیرش روش های غیرخطی – اتصالات تیر – ستون بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول 4-1: مشخصات بتن و فولاد ………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-2: مقادیرتنش فروپاشی CFRP………………………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-3 :ویژگی های مکانیکی ورق های CFRP …………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-4: ترکیبات بار محتمل مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………………..81
جدول 4-5: مشخصات شتاب نگاشت های بکار برده شده جهت ارزیابی لرزه ای پل ها ……………………………………..85
جدول 5-1: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر1 ………………………………………………………………..103
جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر2 …………………………………………………………………104
جدول 5-3: حداکثر تغییر مکان پایه های p1 و p2 برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 3 لایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان پایه p1برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 5 لایه ………………..105
جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر 1………………………………………………………………..106
جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر2…………………………………………………………………107
جدول 5-7: تغییرات اتلاف انرژی به درصد …………………………………………………………………………………………………………153
جدول 5-8: نتایج تحلیل برای نیروی باد …………………………………………………………………………………………………………….155
فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل صفحه
شکل 2-1:FRP ساخته شده از فیبرهای نا همسانگرد یک طرفه، عمده تنش بوسیله الیاف تحمل می شود……..11
شکل 2-1: منحنی تنش- کرنش الیاف پلیمری در مقایسه با فولاد. ……………………………………………………………………13
شکل 2-3: جکت FRP با الیاف افقی …………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 2-4: پوشش طولی FRP ………………………………………………………………………………………………………………………………18
شکل 2-5: اصلاح شکل مقطع، بدون شکستن گوشه ها. ………………………………………………………………………………………20
شکل 2-6: اصلاح شکل مقطع، پس از شکستن گوشه ها. …………………………………………………………………………………….20
شکل 3-1: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..34
شکل 3-2: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل 3-3: منحنی طیف پاسخ الاستیک با میرایی ٪5…………………………………………………………………………………………..36
شکل 3-4: منحنی ظرفیت (پوش آور) …………………………………………………………………………………………………………………..37
شکل 3-5: روند تبدیل طیف پاسخ استاندارد به فرمت ADRS……………………………………………………………………………38
شکل 3-6: روند تبدیل منحنی ظرفیت به فرمت ADRS……………………………………………………………………………………..40
شکل 3-7: منحنی طیف ظرفیت و طیف پاسخ همراه با یکدیگر در فرمت ADRS. …………………………………………..41
شکل 3-8: روش یافتن جابجایی معادل بصورت تقریبی از روی منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا………………….41
شکل 3-9: تقریب دو خطی منحنی طیف ظرفیت………………………………………………………………………………………………….42
شکل 3-10: روش بدست آوردن نقطه ی عملکرد از روی منحنی طیف ظرفیت دندانه دار………………………………….42
شکل 3-11: مفاهیم تصویری پارامترهای مؤثر در محاسبه ی β_eff ……………………………………………………………………45
شکل 3-12: منحنی های طیف تقاضای کاهش یافته پس از اعمال ضرایب کاهش یافته در هر مرحله………………47
شکل 3-13: مختصات نقطه ی طیفی فرض شده (〖 d〗_pi) و بدست آمده d_i در منحنی طیف ظرفیت…………………47
شکل3-14: منحنی طیف پاسخ الاستیک قاب 1 …………………………………………………………………………………………………..48
شکل3-15: منحنی ظرفیت قاب 1 تحت زلزله منجیل (سطح خطر 2)………………………………………………………………..49
شکل 3-16: نمودار عملکرد قاب 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….49
شکل 3-17: منحنی رفتار عضو شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………………..50
شکل 3-18: منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………..51
شکل 3-19: منحنی رفتار عضو شکننده. ……………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 3-20: مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی درنمودار لنگر- دوران ……………………………………………………………52
شکل 3-21: معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی(P=Primary) ‌و اعضای غیراصلی(S=Secondary)…………….57
شکل 3-22: نمودار بار- جابجایی در المان های بتنی بر اساس FEMA-356 …………………………………………………..58
شکل 4-1: ‌نمای عمومی پل مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………….65
شکل 4-2: مقطع عرضی پل. ………………………………………………………………………………………………………………………………….66
شکل 4-3: مقطع ستون و سر ستون پایه های p1 و p6. ……………………………………………………………………………………….66
شکل 4-4: مقطع ستون و سر ستون پایه های p2 تا p5. ………………………………………………………………………………………67
شکل 4-5: قاب1 و قاب 2، مدل شده در ABAQUS. ………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-6: نحوه استقرار بار نوع اول بر روی عرشه پل. …………………………………………………………………………………………71
شکل 4-7: فشار جانبی خاک. ………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-8: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاری طولی و عرضی قرار دارد ……………………………………………………………….78
شکل 4-9: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاری طولی و عرضی معادل زلزله قرار دارد …………………………………………..79
شکل 4-10: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 1). ………………………………………………………………………….86
شکل 4-11: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 1 …………………………………………………………………….87
شکل 4-12: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil (سطح خطر 1). …………………………………………………………………………..88
شکل 4-13: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 2). ………………………………………………………………………….89
شکل 4-14: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 2). ………………………………………………………………….90
شکل 4-15: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil (سطح خطر 2). …………………………………………………………………………..91
شکل 5-1: نقاط انتگرال گیری در دو حالت کاهش یافته و کاهش نیافته. …………………………………………………………..94
شکل 5-2: المان C3D8 و شماره وجه های محلی آن. ………………………………………………………………………………………..94
شکل 5-3: نقاط انتگرال گیری برای المان پوسته در دو حالت کاهش یافته و غیر کاهش یافته. ……………………….97
شکل 5-4: ورقه تک جهته. …………………………………………………………………………………………………………………………………….98
شکل 5-5: بردار نرمال برای المان های خرپایی سه بعدی. ………………………………………………………………………………..100
شکل 5-6: مشخصات هندسی ستون مورد بررسی. …………………………………………………………………………………………….101
شکل 5-7: مقایسه نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی. …………………………………………………………………….102
شکل 5-8: نمودارتاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهchi-chi سطح خطر1 در جهت عرضی……………108
شکل 5-9: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی…………108
شکل 5-10: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
شکل 5-11: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی……..109
شکل 5-12: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی…….110
شکل 5-13: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی………110
شکل 5-14: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-15: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-16: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل 5-17: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل 5-18: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-19: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-20: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل 5-21: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل 5-22: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل 5-23: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل 5-24: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل 5-25: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل 5-26: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
شکل 5-27: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
شکل 5-28: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
شکل 5-29: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
شکل 5-30: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119
شکل 5-31: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119
شکل 5-32: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 5-33: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 5-34: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل 5-35: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل 5-36: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
شکل 5-37: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل 5-38: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 5-39: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 5-40: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 5-41: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 5-42: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل 5-43: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایهp3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل 5-44: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 5-45: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 5-46: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل 5-47: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2در جهت طولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل 5-48: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل 5-49: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل 5-50: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
شکل 5-51: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
شکل 5-52: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 5-53: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 5-54: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل 5-55: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل 5-56: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 5-57: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 5-58: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
شکل 5-59: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
شکل 5-60: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….134
شکل 5-61: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….134

شکل 5-62: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
شکل 5-63: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
شکل 5-64: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
شکل 5-65: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
شکل 5-66: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
شکل 5-67: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
شکل 5-68: نمودار انرژی- زمان قاب1 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ………………………………………………….138
شکل 5-69: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ………………………………………………….138

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 5-70: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ………………………………………………….139
شکل 5-71: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ………………………………………………….139
شکل 5-72: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ………………………………………………….140
شکل 5-73: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. …………………………………………..140
شکل 5-74: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. …………………………………………..141
شکل 5-75: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. …………………………………………..141
شکل 5-76: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. …………………………………………..142
شکل 5-77: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. …………………………………………..142
شکل 5-78: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. …………………………………………………..143
شکل 5-79 نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 1. …………………………………………………….143
شکل 5-80: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. ………………………………………………….144
شکل 5-81: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. ……………………………………………………144
شکل 5-82: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 1. ……………………………………………………145
شکل 5-83: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ………………………………………………….145
شکل 5-84: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ………………………………………………….146
شکل 5-85: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ………………………………………………….146
شکل 5-86: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ………………………………………………….147
شکل 5-87: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ………………………………………………….147

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید