1-4-3- مدلهای سه بعدی گردش عمومی جو AOGCM 9
1-5- محدودیت استفاده از خروجی مدلهای گردش عمومی جو10
1-6- روشهای کوچک مقیاس نمودن 12
1-6-1- مدلهای دینامیکی 13
1-6-2- مدلهای هواشناسی 14
1-6-3- مدلهای آماری 14
1-6-4- مدلهاِی تابع انتقالی14
1-7- مزیتها و معایب مدلهای ریز مقیاسنمایی، دینامیکی و آماری 15
1-8- بزرگ مقیاسنمایی15
1-9- تغذیه و عوامل موثر در آن17
1-9-1- تغذیه18
1-9-2- انواع تغذیه18
1-9-3- فرآیند تغذیه19
1-9-3-1- نفوذ19
1-9-3-2- سطح صفر جریان19
1-9-3-3- عمق ناحیه ریشه20
1-9-3-4- نفوذ خالص، زهکشی یا نفوذ عمقی20
1-9-3-5- ناحیه غیر اشباع20
1-9-4- عوامل موثر بر میزان تغذیه 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-9-4-1- عوامل اقلیمی 21
1-9-4-2 – زمین شناسی و خاک22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9-4-3- توپو گرافی 22
1-9-4-4- هیدرولوژی22
1-9-4-5- پوشش گیاهی و کاربری اراضی23
1-9-5- روشهای تخمین میزان تغذیه 24
1-9-5-1- مدلهای بیلان آب در ناحیه غیر اشباع25
1-9-5-1- 1- مدلهای حل معادله بیلان در ناحیه ریشه25
1-9-5-1- 2- مدلهای حل معادله بیلان بر اساس معادله ریچارد26
1-9-5-2- مدلهای حوزه آبخیز27
1-9-5-3- مدلهای آبهای زیرزمینی27
1-9-5-4- اندازه گیری مستقیم28
1-9-5-5- استفاده از ردیاب های شیمیایی28
1-9-5-6- استفاده از ردیاب گرمایی 28
فصل دوم – سابقه تحقیق
2- سابقه تحقیق بطور مختصر30
2- 1- تحقیقات انجام شده در خصوص ریز مقیاسنمایی مدلهای جهانی به
منظور شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در خارج از کشور30
2- 2- تحقیقات انجام شده در خصوص ریز مقیاسنمایی مدلهای جهانی به
منظور شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در داخل کشور33
2-3- تحقیقات انجام شده در خصوص اثر سناریوهای تغییر اقلیم روی منابع
آب خصوصا آبهای زیرزمینی در خارج از کشور35
2-4- تحقیقات انجام شده در خصوص اثر سناریوهای تغییر اقلیم روی منابع
آب خصوصا آبهای زیرزمینی در داخل کشور39
2-2- جمع بندی 40
فصل سوم – مواد و روشها
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1- موقعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه42
3-2- ویژگیهای طبیعی دشت کرمان42
3-3- موقعیت آبخوان کرمان 43
3-4- کاربری اراضی در آبخوان کرمان 44
3–5- بررسی متغیرهای اقلیمی دشت کرمان 44
3-6- وضعِیت منابع آبِی محدوده مطالعاتِی47
3-2- روش تحقیق 47
3-2-1- داده مورد استفاده در این تحقیق 47
3-2-1-1- دادههای هوا شناسی و هیدرولوژی 47
3-2-1-2- داده های خاکشناسی 47
3-2-2- مدلهای مورد استفاده در این رساله48
3-2-2-1- مدل گردش عمومی جو – اقیانوس CGCM148
3-2-2-2- مدل گردش عمومی جو – اقیانوس HadCM349
3-2-2-3- مدل SDSM49
3-2-3- مدل HHELP51
3-2-3- انتخاب دوره پایه و دورههای آتی52
3-2-4- دادههای هواشناسی در دوره پایه (1990- 1961) 53
3-2-5- دادههای متغیرها پیشبینیکننده ( مدلهای جهانی و NCEP)53
3- 2-6- ریزمقیاسنمایی خروجی مدلهای جهانی با استفاده ازمدل ریزمقیاسنمایی54
3-2-7- ریز مقیاسنمایی دما، بارش و تشعشعات خورشیدی 57
3-2-7-1- منوی تنظیمات58
3-2-7-2-کنترل کیفیت دادهها59
3-2-7-3- تبدیل داده 60
-2-3-7-4- انتخاب متغیرها60
3-2-7-5- مرحلهی کالیبراسیون وارزیابی مدل61
3-2-8- بهینه سازی تعداد دفعات شبیه سازی 62
3-2-9- شبیه سازی- متغیرهای اقلیمی در دورههای آینده63
3-2-10- مقایسه گرافیکی داده ها63
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-11- آنالیز مقادیر حداکثر63
3-2-11-1- توزیع تجربی64
3-2-11-2- مقادیر حداکثر تعمیم یافته64
3-2-11-3- توزیع گمبل65
3-2-11-4- تابع نمایی توسعه یافته(Streched Exponential)66
3-2-12- بزرگمقیاسنمایی66
3-2-13- روش ارزیابی مدل67
3-2-14- معیار ارزیابی روش 67
3-2-15- معادلات کریجنگ و عکس فاصله 67
3-2-16- تخمِین مِیزان تغذِیه با استفاده از مدل HELP71
3-2-17- دادههای موردنیاز مدل HELP 69
3-2-18- بررسی پارامترهای نگهداشت رطوبت خاک در مدل HElP71
3-2-19- ضریب هدایت هیدرولیکی خاک غیراشباع 72
3-2-20- ضریب هیدرولیکی در منطقه دارای پوشش گیاهی 74
3-2-21- محاسبه ضریب تبخیر74
33-2-22- ویژگی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی برخی خاکها مورد استفاده در مدل HELP75
3-2-23- تعیین شاخص سطح برگ و حداکثر عمق تبخیروتعرق75
3-2-24- نحوه اندازه گیری داده های خاک شناسی مورد نیاز مدل در این تحقیق 76
3-2-24-1- تعیین بافت خاک77
3-2-24-2- اندازه گیری رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی80
3-2-24-3- اندازه گیری جرم مخصوص ظاهری81
3-2-24-4- تخلخل خاک83
3-2-24-5- اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک(k)83
3-2-25- حل معادلات در مدل HELP85
3-2-25-1- پیشبینی یخزدگی خاک87
3-2-25-2- ذوب و انباشت برف88
3-2-25-3- گیرش گیاهی90
3-2-25-4- محاسبه تبخیروتعرق پتانسیل91
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-25-5- تبخیر از سطح93
3-2-25-6- نفوذ 96
3-2-25-7- تبخیر از آب درون خاک97
3-2-25-8- تعرق از طریق گیاه 99
3-2-25-9- تبخیر و تعرق 99
3-2-25-10- رشد گیاه :100
3-2-25-11- حرکت آب در لایههای زیرین خاک 104
3-2-25-12- حرکت عمودی آب 106
3-2-325-13- میزان زهکشی از لایه های خطی خاک( با نفوذ پذیری کم)108
3-2-25-14- جریانهای زیر سطحی 109
3-2-25-15- دلایل انتخاب مدلHELP دراین تحقیق109
فصل چهارم – نتایج
4-1- شبیه سازی متغیرهای اقلیمی111
4-1-1- شاخصهای دمایی111
4-1-1-1- انتخاب متغیرهای مستقل جهت پیشبینی شاخصهای دمایی 111
4-1-1-2- کالیبره کردن مدل SDSM 112
4-1-1-3- بهینه سازی تعداد دفعات شبیه سازی113
4-1-1-4- ارزیابی مدل برای شاخص های دمایی113
4-1-1-5- بررسی مقایر حدی شاخص های درجه حرات 124
4-1-1-6- شبیه سازی شاخص های دمایی در دوره ارزیابی 128

4-1-1-7- شبیه سازی شاخصهای دمایی در دوره پایه با استفاده از دادههای بازسازی شده129
4-1-1-8- شبیه سازی شاخص های دمایی در دوره پایه129
4-1-1-9- شبیه سازی شاخص های دمایی در دورههای آتی 135
4-1-1-10- انتخاب مناسبترین مدل و سناریو به منظور شبیه سازی درجه حرارت 139
4-1-2- شبیه سازی بارش 141
4-1-2-1- انتخاب متغیر های پیشبینیکننده مناسب 143
4-1-2-2- کالیبره کردن مدل SDSM 144
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-2-3- بررسی معیارهای توانایی مدل در شبیهسازی در دوره ارزیابی 147
4-1-2-3- 1- معیارهای گرافیکی147
4-1-2-3- 2- ویژگیهای آماری دادهها دوره ارزیابی148
4-1-2-4- شبیه سازی بارش در دوره پایه (1990-1961)150
4-1-2-5- شبیه سازی بارش در دوره های آتی 151
4-1-2-6- انتخاب مدل و سناریو مناسب 153
4-1-3- شبیه سازی تشعشات خورشیدی 153
4-1-3-1- انتخاب متغیرهای پیشبینی کننده مناسب156
4-1-3-2- کالیبره کردن مدل SDSM 158
4-1-3-3- بررسی معیارهای ارزیابی مدل در دوره ارزیابی 159
4-1-3-3- 1- معیارهای گرافیکی159
4-1-3-3-2- ویژگیهای آماری دوره ارزیابی161
4-1-3-4- شبیه سازی تشعشات در دوره پایه و دورههای آتی162
4-1-3-5- انتخاب سناریوی مناسب برای شبیه سازی تشعشات خورشیدی 164
4-2 – بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی دشت و آبخوان کرمان 166
4-2-1- بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت کرمان 167
4-2-1-2- بررسی تغییرات مکانی عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان 171
4-2-2 – بررسی وضعیت عمق سنگ بستر در دشت کرمان 175
4-3- بررسی میزان تغذیه در دشت کرمان177
4-3- 1- بررسی ویژگی پروفیلها و لایههای خاک179
4-3-2- بررسی رابطه بین ضریب هیدرولیکی و بافت خاک 180
4-3-3- محاسبه میزان تغذیه در هریک از پروفیلها 180
4-3-4- بررسی میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق و شاخص سطح برگ185
4-3-5- بررسی تغییرات مکانی تغذیه 188
4-3-6- محاسبه میانگین وزنی تغذیه 194

فصل پنجم – بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5- بحث و نتیجه گیری199
5-1- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی شاخصهای دمایی 200
5-2- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی بارش 2002
5-3- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی تشعشات خورشیدی204
5-4- بررسی روند تغییرات سطح آب زیر زمینی 204
5-5- بررسی میزان تغذیه در دشت کرمان در شرایط فعلی و آتی 205
5-6- نتیخه گیری نهایی210
5-6- پیشنهادات 210
فهرست منابع مورد استفاده 212

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (1-1) غلظت گاز دیکسیدکربن تحت سه سناریوی عمومی (A2, A1B و B1)
همراه با تغییرات متوسط درجه حرارت کره زمین نسبت به دوره (1999-1980) 6
شکل(1-2) وضعیت چهار خانواده سناریو SRES و ارتباط آنها با منابع مختلف بصورت شماتیک7

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل(1-3) نمای شماتیک ازیک مدل سه بعدی گردش عمومی جو10
شکل (1-4) نحوه ریز و بزرگ مقیاس نمایی از مدلهای جهانی به مقیاس
حوزه آبخیز و بالعکس13
شکل (1-5) مقطع عمودی نفوذ از سطح زمین، زهکشی در منطقه غیر اشباع و تغذیه21
شکل (3-1) موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران،کرمان،حوزه آبخیز کرمان – باغین45
شکل (3-2) موقعیت دشت کرمان در حوزه آبخیز کرمان همرا با زیر حوزهها و مساحت آنها……………………46
شکل (3-3) نقشه کاربری اراضی آبخوان کرمان.46
شکل (3-4)مراحل مختلف گردش کار در این تحقیق50
شکل (3-5) تغییرات درجه حرارت کره زمین تحت مدل CGCM1 از سال 1990 تا2100 51
شکل (3-6) موقِعِیت ایستگاهای سیستم مشاهدهای اقلِیم جهانی در ایران54
شکل (3-7) مراحل ریز و بزرگ مقیاس نمایی یک مدل جهانی بصورت شماتیک56
شکل (3-8) فرآیند ریز مقیاس نمایی در مدل SDSM58
شکل (3-9) منوی اصلی مدل SDSM59
شکل (3-10) گزارش کیفیت دادههای بارش ایستگاه کرمان59
شکل (3-11) بخش مربوط به تبدیل دادهها در مدل SDSM60
شکل (3-12) پنجره مربوط به کالیبره نمودن مدل SDSM63
شکل (3-13) پنجره مربوط به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در شرایط فعلی و آتی64
شکل (3-14) پنجره مربوط به مقایسه نتایج64
شکل (3-15) وضعیت لایه ها در مدل HELP71
شکل (3-16) ارتباط بین پارامترهای نگهداشت و بافت خاک72
شکل(3-17) پراکنش جغرافیایی حداکثر شاخص سطح برگ78
شکل (3-18) پراکنش جغرافیایی حداکثر وحداقل عمق تبخیر وتعرق79
شکل (3-19) موقعیت پروفیلهای خاک احداثی در آبخوان کرمان79
شکل (3-20) دستگاه هیدرومتری و مثلث بافت خاک80
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (3-21) دستگاه صفحات فشاری اندازهگیری FC وPWP82
شکل (3-22) اجزاء مختلف دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک86
شکل (3-23) صفحه اصلی مدل HELP110
شکل (4-1) ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل( داده های بازسازی شده)
مدل HadCM3 و (الف)متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج)متوسط
حداقل دما در ایستگاه کرمان114
شکل (4-2) ماتریس همبستگی و ضریب همبستگی جزیی بین متغیر های مستقل
دادههای بازسازی شده مدل HadCM3 و (الف) متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط
حد اکثر دما و (ج)متوسط حداقل دما در ایستگاه کرمان115
شکل (4-3) نمودار پراکندگی دمای مشاهدهای در ارتفاع 2متری سطح زمین مدل HadCM3
و (الف) متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج) متوسط حداقل دما در
ایستگاه کرمان116
شکل (4-4) ساختار مدل (الف) حداکثر دما، (ب) حداقل دما در مدل HadM3 و (ج) متوسط
دما روزانه در مدل CGCM118
شکل (4-5) مقادیر متوسط دمای روزانه شبیه سازی شده در مقابل مقادیرمشاهدهای
دردوره ارزیابی (1990-1976) ، (الف ) مدلHadCM3 و (ب) مدل CGCM119
شکل (4-6) نمودار فراوانی دمای متوسط روزانه داده های مشاهده‌ای و شبیه سازی
در دوره ارزیابی، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM120
شکل (4-7) سری زمانی داده‌های مشاهده‌ای و شبیه ‌سازی شده دوره (1990-1980)
دمای متوسط روزانه ، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM121
شکل (4-8) نمودار پراکنش باقی مانده‌ها در مقابل دادههای مشاهده‌ای دمای متوسط
روزانه دوره ارزیابی، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM122
شکل(4-9) هیستوگرام فراوانی باقی ماندهها، متوسط درجه حرارت روزانه در دوره
ارزیابی، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM123
شکل (4-10) (الف) نمودار پراکش باقی ماندهها، (ب) فراونی دادهها مشاهدهای و
شبیه سازی (ج) نمودارپراکنش دادهها مشاهدهای در مقابل دادههای شبیهسازی شده،
حداکثر درجه حرارت، در دوره ارزیابی(1990-1976)124

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-11) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی داده های مشاهدهای و
شبیه سازی به روش حداکثر تعمیم یافته در دوره ارزیابی، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM125
شکل (4-12) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی داده های مشاهدهای
وشبیه سازی روش تابع نمایی توسعه یافته ، در دوره ارزیابی، (1990-1976)،
(الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM126
شکل (4-13) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی دادههای مشاهدهای
و شبیهسازی توزیع گمبل در دوره ارزیابی، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM127
شکل (4-14) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانه ، دادههای مشاهدهای و
شبیه سازی توزیع تجربی ، در دوره ارزیابی، (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM128
شکل (4-15) دادههای شبیهسازی و مشاهدهای متوسط درجه حرارت ماهانه در
دوره ارزیابی(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM130
شکل (4-16) دادههای شبیه سازی و مشاهدهای حداکثر درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزیابی (1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM131
شکل (4-17) دادههای شبیه سازی و مشاهدهای حداقل درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزیابی(1990-1976)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM132
شکل (4-18) متوسط درجه حرارت مشاهدهای و شبیه سازی شده با استفاده از دادههای
مشاهدهای و مدلها در دوره پایه (1990-1961) در ایستگاه کرمان135
شکل(4-19) متوسط درجه حرارت مشاهدهای در دوره پایه و شبیهسازی
( الف) دهه2020، (ب) دهه2050، (د) دهه2080، (ر) حداکثرمطلق درجه حرارت در دوره
پایه و دهه 2080 و (ز) حداقل مطلق درجه حرارت در دوه پایه و دهه 2080 به تفکیک مدل140
شکل (4-20) متوسط درجه حرارت ماهانه سناریو A2 مدل HadCM3 و دادههای
مشاهدهای در دوره پایه141
شکل (4-21) واریانس متوسط درجه حرارت سناریو A2 مدل HadCM3 و دادههای
مشاهدهای در دوره پایه142

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-22) متوسط حداقل درجه حرارت ماهانه سناریو A2 مدل HadCM3
و دادههای مشاهدهای در دوره پایه143
شکل (4-23) اختلاف مطلق متوسط درجه حرارت دورههای آتی با دادههای مشاهدهای
تحت سناریو A2 مدل HadCM3 در ایستگاه کرمان143
شکل (4-24) ضریب تعیین بین متغیرهای اتمسفری و بارش روزانه در
ایستگاه کرمان (مدل HadCM3 )145
شکل (4-25) ماتریس همبستگی بین متغیرهای اتمسفری و بارش در ایستگاه کرمان 145
شکل (4-26) نمودار پراکنش متغیر وابسته در مقابل متغیر مستقل (بارش) در ایستگاه کرمان146
شکل (4-27) ضریب تعیین بین متغیر های اتمسفر و بارش روزانه در ایستگاه
کرمان مدل CGCM146
شکل (4-28) نمودار پراکنش متغیر وابسته(بارش) در مقابل باقی ماندهها در ایستگاه کرمان147
شکل (4-29) پراکنش دادههای مشاهدهای(بارش) درمقابل دادههای شبیه سازی در
دوره ارزیابی در ایستگاه کرمان147
شکل (4-30) فراوانی دادههای مشاهدهای و شبیهسازی (بارش) در دوره ارزیابی 148
شکل (4-31) سری زمانی دادههای مشاهدهای وشبیه سازی شده بارش148
شکل (4-32) ( الف ) میانگین، (ب) واریانس و (ج) حداکثرمقدار بارش 5 روز
متوالی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی در دوره ارزیابی در ایستگاه کرمان149
شکل (4-33) متوسط بارش روزانه مشاهدهای و شبیه سازی به تفکیک ماه
در دوره پایه، (الف)NCEP، (ب)سناریو A2 و (ج) سناریوی B2 در ایستگاه کرمان154
شکل (4-34) واریانس بارش روزانه مشاهدهای و شبیه سازی به تفکیک ماه در
دوره پایه، (الف) NCEP (ب)سناریو A2 (ج) سناریوی B2 در ایستگاه کرمان155
شکل (4-35) بارش ماهانه مشاهدهای در دوره پایه، و شبیه سازی شده تحت سناریو
A2(الف) دهه 2020، (ب) دهه 2050 و (ج) دهه 2080157
شکل (4-36) درصد تغییرات بارش در دهههای 2020، 2050 و2080 نسبت به
دادههای مشاهدهای دوره پایه (تحت سناریوی A2 مدل HadCM3) در ایستگا کرمان158
شکل (4-37) ضریب تعیین، خطای استاندارد و ضریب واتسون، هفت متغیر مستقل
مورد استفاده ساختار مدل SDSM به منظور شبیه سازی تشعشات خورشیدی 158
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-38) نمودار پراکنش متغیر وابسته (تشعشات خورشید) در مقابل باقی ماندهها 159
شکل (4-39) توزیع فراوانی باقی ماندههای تشعشات خورشید159
شکل (4-40) پراکنش دادههای مشاهدهای درمقابل دادههای شبیه سازی
(تشعشات خورشیدی)160
شکل (4-41) فراوانی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی تشعشات خورشیدی در دوره ارزیابی 160
شکل (4-42) سری زمانی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی شده تشعشات160
شکل (4-43) متوسط تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی161
شکل (4-44) واریانس تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی161
شکل (4-45) مجموع ماهانه تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی 162
شکل (4-46) مقدارحداکثر روزانه تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی162
شکل (4-47) متوسط تشعشات روزانه در دوره پایه (1990-1961) و دورههای آتی……………….166
شکل (4-48) درصد تغییرات تشعشات خورشیدی در دورههای30 ساله آتی نسبت به دوره پایه166
شکل (4-49) شاخصهای آماری چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین169
شکل (4-50) پراکنش چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین170
شکل (4-51) ویژگیهای توزیع آماری چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین170
شکل (4-52) نمودار واریوگرام برازش داده شده به دادهها چاههاه مشاهدهای کرمان- باغین………. 171
شکل (4-53) نمودار واریوگرام سه بعدی برازش شده چاههاه مشاهدهای کرمان- باغین171
شکل (4-54) نمودار تغییرات عمق سطح ایستابی دشت کرمان172
شکل (4-55) نمودار تغییرات عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان173
شکل (4-56) نقشه عمق سطح ایستابی دشت کرمان- باغین174
شکل (4-57) نقشه عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان در مهرماه 1381174
شکل (4-58) نقشه عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان درشهریور 1389175
شکل (4-59) (الف) پراکنش سونداژهای ژئوالکتریک و (ب) نقشه خطوط هم عمق، سنگ کف دشت کرمان176
شکل (4-60) موقعیت مقاطع زمین شناسی بر روی نقشه زمین شناسی دشت کرمان176
شکل (4-61 ) ( الف) راستای مقاطع طولی و عرضی( ب) مقطع شرقی- غربی (SC.3)رقوم
ارتفاعی سنگ بستر، (ج) مقطع شمالی- جنوبی (Sc- C)، رقوم ارتفاعی سنگ بستر178
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (4-62) موقعیت پروفیلها در مثلث بافت181
شکل (4-63) موقعیت پروفیل ها در مثلث بافت خاک سمت راست (لایه 150-100 سانتیمتر )
سمت چپ میانگین کل لایه ها181
شکل (4-64) میزان تغدیه در هریک از پروفیل ها به تفکیک دوره در آبخوان کرمان 186
شکل (4-65) نمونهای از خروجی نتایج حاصل از مدل HELP188
شکل (4-66) پراکنش نقاط میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه،
(ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080190
شکل (4-67) مدل واریوگرام برازش شده بر میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان،
(الف) دوره پایه، (ب) دهه، 2020، ( ج) دهه،2050 و ( د ) دهه 2080191
شکل (4-68) نقشه سه بعدی میزان تغذیه در درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه،
(ب) دهه، 2020192
شکل (4-69) نقشه سه بعدی میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان (الف) دهه 2050،
(ب) دهه، 2080193
شکل (4-70) نقشه سه بعدی میزان انحراف معیار تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان
(الف) دهه 2050، (ب) دهه، 2080194
شکل (4-71) فراوانی هریک از کلاسهای درصد تغییرات تغذیه 196
شکل (4-72) توزیع مکانی تغذیه در آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه، (ب) دهه،
2020، (ج) دهه 2050 و (د) دهه 2080197
شکل (4-73) توزیع مکانی درصد تغییرات تغدیه در دورههای آتی نسبت به دوره پایه،198

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(1-1) برخی از ویژگیهای سناریوها رایج موجود درمرکز توزیع دادههای DDC و
مقایسه آنها با سناریوهای IS92 (IPPC,TGC-IA,.2007)8
جدول(1-2) مشخصات مدل های AOGCM موجود در DDC مربوط به پایگاه
اطلاع رسانیIPCC11
جدول(1-3) مراکز توسعه دهنده مدلهای جهانی مورد استفاده در شبیه سازی متغیرهای
اقلیمی در آینده (IPCC- DDC., 2005)12
جدول (1-4) مزیتها و معایب دو گروه عمده روشهای ریزمقیاسنمایی16
جدول (3-1) مساحت هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی حوزه آبخیز دشت کرمان43
جدول (3-2) متغیر شبیه سازی شده توسط مدلهای جهانی و مرکز NCEP54
جدول (3-3) ویژگیهای رطوبتی خاکها با تراکم کم76
جدول (3-4) ویژگیهای رطوبتی خاکها با تراکم متوسط و بالا77
جدول (3-5) تشریح علائم بکار گرفته شده در جداول ویژگیهای خاک به تفکیک سازمان78
جدول (4-1) متغیرهای مستقل مورد استفاده جهت کالیبره نمودن مدل113
جدول (4-2) پارامترهای مدلSDSM جهت شبیه سازی متوسط درجه حرارت روزانه117
جدول (4-3) ارتباط بین تعداد دفعات شبیه سازی مدل و میانگین خطای مطلق117
جدول(4-4) دادههای مشاهدهای، شبیه سازی شده و میانگین خطای مطلق در
دوره ارزیابی مدل (1990-1976) به تفکیک مدلهای جهانی133
جدول (4-5) خطای مطلق (متوسط حداکثر، حداقل و روزانه درجه حرارت) در
دوره پایه در ایستگاه کرمان134
جدول(4-6) شاخصهای دمایی مشاهدهای و شیبه سازی با استفاده ازمدلهای
CGCM و Hadcm3 تحت سناریوهای A_2 و B_2 در دوره پایه (1990-1961) 137
جدول(4-7) مقدار شاخصهای دمایی سالانه دوره پایه و آتی به تفکیک سناریو139
جدول (4-8) خطای مطلق و انحراف معیار متوسط درجه حرارت دو سناریو A2 و B2
مدل HadCM3 دردوره پایه(1990-1961)142
جدول (4-9) مقدار بارش(مشاهدهای وشبیه ساز) و خطای مطلق به تفکیک پایگاه دادهها
در دوره پایه در ایستگاه کرمان151
جدول (4-10) واریانس و درصد تغییرات واریانس شبیه سازی به مشاهدهای، بارش دردوره پایه…..152
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (4-11) میزان بارش مشاهدهای و شبیه سازی شده در دوره های آتی در ایستگاه کرمان 156
جدول (4-12) میانگین، واریانس و درصد تغییرات واریانس تشعشات دادههای
مشاهدهای و شبیه سازی در دوره ارزیابی163
جدول (4-13) متوسط تشعشات خورشیدی، دوره پایه و دورههای آتی در ایستگاه کرمان164
جدول (4-14) میانگین خطای مطلق و تغییرات واریانس تشعشات دو سناریوی A2 و B2
نسبت به داده هایNCEP165
جدول (4-15) میانگین خطای مطلق سالانه مربوط به سطح ایستابی آبخوان کرمان 168
جدول (4-6) متوسط بارش و عمق سطح ایستابی سالانه آبخوان کرمان169
جدول (4-17) مقدارپارامترهای مدل HELP179
جدول (4-18) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (50-0)182
جدول (4-19) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (100-50) 184
جدول (4-20) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (150-100) 213
جدول (4-21) میزان تغدیه در هریک از پروفیل ها به تفکیک دوره 185
جدول (4-22) میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پایه186
جدول (4-23) میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پایه187
جدول (4-24) ویژگیهای آماری مدل واریوگرام برازش شده بر دادههای تغذیه به تفکیک دوره189
جدول (4-25) میزان، درصد و درصد تغییرات تغدیه و مقدار بارش سالانه، فصل زمستان
و نسبت بارش فصل زمستان به کل بارش سالانه دوره پایه و دورههای آتی196
جدول (4-26) متوسط دمای و تشعشات خورشیدی سالانه و فصل زمستان226

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید